Domů Nezařazení ZRUŠENÍ DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITOSTÍ

ZRUŠENÍ DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITOSTÍ

Návrh zákona, kterým se ruší zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, a zároveň mění a ruší další související právní předpisy, předložila vláda k projednání poslanecké sněmovně dne 27. května 2020. Jeho cílem má být podle ministerstva financí z dlouhodobého hlediska zvýšit dostupnost bydlení, povzbudit ochlazený realitní trh a omezit prostor pro spekulanty. Dne 8. července 2020 pak byl poslaneckou sněmovnou schválen návrh zákona ve znění poslaneckých pozměňovacích návrhů. Senát se návrhem zákona o zrušení daně z převodu nemovitostí zabýval dne 12. srpna 2020 s tím, že zákon byl vrácen poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy. Lze očekávat, že v průběhu září se bude tímto návrhem opětovně zabývat poslanecká sněmovna.

0
zrušení daně z nabytí nemovistosti

V další části textu vycházejí odborníci z HAJDUK&PARTNERS ze stavu, v jakém byl návrh zákona, jako sněmovní tisk 866/5, vrácen sněmovně.

Co se týče textu navrhovaného zákona, samotné zrušení zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, a na něj navazujících právních předpisů, nevyvolalo významné kontroverze, panuje tedy politická shoda na tom, že má být zrušena daňová povinnost kupujícího k úhradě 4 % nabývací hodnoty převáděné nemovité věci.

Naopak druhá část navrhovaného zákona, obsahující změnu zákona o daních z příjmů už vyvolala diskuzi, zejména co se týče zachování možnosti odpočtu úroků z hypoték od daně z příjmů. V původním vládním návrhu možnost odpočtů úroků nebyla obsažena, dostala se tam až na základě poslaneckého pozměňovacího návrhu, který však ministerstvo financí označilo jako nesystémový.

Pozměňovací návrh senátu

Senát svým pozměňovacím návrhem stanovil, že na úvěry poskytnuté od 1. ledna roku 2022 se bude vztahovat nový limit odpočtu úroků 150 tisíc korun. Na základě přechodných ustanovení do konce roku 2021 bude platit stávající limit 300 tisíc korun. Jedná se o zrušení odčitatelné položky od základu daně u daně z příjmů fyzických osob v podobě odpočtu částky rovnající se zaplaceným úrokům z úvěrů poskytnutých pro financování bytových potřeb.

Otázka prodloužení časového testu

Zákon dále prodlužuje časový test pro příjmy z prodeje nemovitých věcí neurčených k vlastnímu bydlení z pěti na deset let. Jde zde o prodloužení doby mezi nabytím vlastnického práva k těmto nemovitým věcem a jejich prodejem nebo vypořádáním spoluvlastnictví. Prodloužení časového testu bude platit pro nemovitosti nabyté po 1. lednu 2021. U prodeje nemovitostí, v nichž má prodávající bydliště, zůstává stávající úprava zachována, nadále tedy platí  lhůta dvou let.

K jakému datu bude daň z nabytí nemovitosti po přijetí návrhu zrušena?

Daň z nabytí nemovitých věcí by měla být zrušena se zpětnou účinností od 31. března 2020. Pokud lhůta pro podání daňového přiznání uplyne od 31. března 2020, zaniká daňová povinnost u daně z nabytí nemovitých věcí vzniklá přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Pokud lhůta pro podání daňového přiznání uplynula před 31. březnem 2020, použije se pro daňové povinnosti u daně z nabytí nemovitých věcí vzniklé přede dnem nabytí účinnosti navrhovaného zákona, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb.

Rozhodným datem pro běh lhůty pro podání daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí je okamžik provedení vkladu vlastnického práva k nemovité věci, a to na základě pravomocného rozhodnutí katastrálního úřadu o povolení vkladu. Přitom daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí je poplatník povinen podat nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byl v katastru nemovitostí proveden tento vklad.

Zrušení daně z nabytí by se mělo vztahovat na veškeré převody vlastnického práva k nemovitým věcem, u nichž byl vklad proveden v průběhu prosince 2019 a později. Ten, kdo splňuje podmínky pro využití zpětného zrušení daně a daň již uhradil, může požádat o její vrácení, a to formou žádosti o vrácení přeplatku na dani.

Jelikož – jak bylo řečeno v úvodu – stále ještě probíhá legislativní proces, nemonitoruje tento text platnou a účinnou právní úpravu. Lze však předpokládat, že zákon o zrušení daně z nabytí nemovitých věcí bude schválen ve výše nastíněné podobě, tedy se zohledněním připomínek senátorů. Zda tomu tak skutečně bude, to se ukáže v následujících týdnech. Účinnosti by měl nabýt dnem následujícím po dni jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení týkajících se změny zákona o daních z příjmů, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2021.

JUDr. Ludmila Jakubíková, advokátní koncipientka

VIAVeronika Voříšková
ZDROJHAHDUK&PARTNERS
Předchozí článekVítejte ve světě financí
Další článekNež šlápnete letos naposledy do pedálů. Vše o pojištění kola i „sebe“.

ZANECHTE ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Zadejte své jméno zde